Myten om att plugga bättre till musik

music

 

Följande text skrev jag för dryga året sedan som en uppföljning på ett meningsutbyte mellan lärarkollegorna. Vi hade då, som lärare gör, hamnat i en segdragen debatt. Specifikt handlade diskussionen om huruvida vi skulle tillåta eleverna att lyssna på musik i sina mobiltelefoner under vissa undervisningsmoment. Den här typen av diskussioner brukar dock alltid landa i att alla hänvisar till sina egna erfarenheter och upplevelser, utan att någon egentligen sätter sig in i den forskning som finns kring ämnet. Personliga erfarenheter är viktiga, men dessvärre är våra personliga upplevelser inte synonyma med en objektiv verklighet. Sanningen, i den mån den ens står att finna, är ofta kontraintuitiv och går emot våra förgivettaganden.

Då jag vet att flera skolor brottas med problemet ”hörlurar eller ej?” tänkte jag att det kunde finnas en poäng med att göra ett inlägg med mina efterforskningar i frågan.

Som ett ytterligare inlägg i fredagens debatt har jag försökt skapa mig en bild av vad forskningen säger om musikens påverkan på inlärning och koncentration.

Vad jag kan se verkar forskningsläget se ut enligt följande:

En teori pekar på att det finns ett samband mellan personens grad av inåtvändhet och den grad av yttre stimulans personen behöver för att höja sin koncentration – ju mer introvert, desto mer yttre påverkan krävs i form av liv och rörelse. Det visar sig också att introverta tenderar att välja att studera till högljudd musik. När detta testas visar det sig dock att popmusik gör att bägge de testgrupper av extroverta och introverta som använts försämrar sina minnesresultat mot de tester som görs utan musik. Däremot ser man ingen skillnad i de tester där gruppernas kvantitativa prestationsförmåga testas. Gemensamt för alla testerna är att musik som testpersonerna känner igen genomgående ger de sämsta resultaten för alla grupper, medan det blir lite bättre när igenkänningsfaktorn blir lägre (man presterar alltså sämst till den musik man själv gillar). Tystnad ger de ojämförligt högsta testresultaten. En annan sak som framgår, detta i en studie från Lunds Universitet, är att det är de introverta – de som själva anser sig mest hjälpta av musiken – som försämrar sina resultat mest av att studera till musik.

Barockmusik som Bach, Händl och Vivaldi används bland annat inom suggestopedin, som är en form av pedagogik. Denna musikform är tänkt att skapa en harmonisk studieatmosfär för eleverna och en avspänning som höjer prestationsnivån. Denna metod utgår dock från vissa idéer om hjärnans och minnets beskaffenhet som inte är vetenskapliga och testresultaten verkar också variera i stor utsträckning – det finns dock vissa försiktigt positiva resultat.

Tomatismetoden använder sig av ett antal olika specialanpassade musik-, röst- och ljudkombinationer för att positivt påverka barns förmåga att kommunicera och utvecklas. Man använder sig bland annat av Mozart och gregoriansk sång som spelas i barnets högeröra för att snabbast möjligt nå språkcentrum i vänster hjärnhalva. Metoden används oftast på mindre barn med tydliga inlärningsproblem och verkar ge ett visst positivt resultat även om den har kritiserats för bristande vetenskaplighet.

Den så kallade Mozarteffekten var i ropet för några år sedan, men verkar nu vara ifrågasatt av en i princip enig forskarkår. Det sades att man kunde tänka bättre av att lyssna på Mozart och detta styrktes av den studie som effektens upptäckare gjort. Dessa effekter kunde dock inte upprepas (med undantag för i en kinesisk studie) och det mesta tydde på att den högst tveksamma prestationsökningen inte handlade om ökad inlärning utan att man snarare för en stund skärmade av de saker som störde. Till och med studiens upphovsman har nu tagit avstånd från den egna forskningen.

Många studier har också gjorts på människors arbetsprestationer när de jobbar till bakgrundsmusik. Dessa ger ofta stöd till tesen att musik kan öka din prestationsförmåga i arbetslivet, men det brukar även då handla om enklare, automatiserade arbetsmoment som inte kräver någon större intellektuell insats.

Gemensamt för de flesta studier verkar vara att test- och intervjupersonerna (ofta elever) tenderar att uppge att de kan koncentrera sig bättre till musik, men att faktiska resultat inte på något sätt stöder denna uppfattning.

Det kan också nämnas att det verkar finnas väldigt tydliga tecken på att musicerande och musiklyssnande i största allmänhet kan gynna inlärningen, men dessa aktiviteter skall då inte äga rum i själva lärandesituationen, utan bör snarare ses som ett sätt att öva upp (eller lugna ner) hjärnan inför kommande inlärning.

Slutsatsen man kan dra verkar alltså vara att det finns väldigt lite vetenskapligt stöd för att människors inlärning eller koncentration påverkas i positiv riktning av att lyssna till musik i situationer där någon form av faktainhämtning eller analys är tänkt att ske, men att det kan ge en viss effekt när det gäller mer automatiserade repetitiva sysslor. Det som istället verkar uppenbart är att alla människor i de allra flesta fall vinner på att tystnad råder. De inlärningsmetoder som ändå verkar medföra en positiv effekt är alla i någon mån ifrågasatta och är beroende av att personen lyssnar på en specifik typ av musik eller ljud under förhållandevis strängt kontrollerade former, och inte självvald musik.

Således kan vi ju naturligtvis besluta att vi lärare själva skall välja huruvida vi skall använda MP3-spelare eller telefon som ett pedagogiskt hjälpmedel, men vi kan inte hävda att det är för den enskilda elevens inlärning eller koncentration vi gör det, utan i så fall är det för andra värden. Dessa värden kan vara att skapa en lugnare miljö för de elever som inte anser sig behöva musik i öronen, eller för att den musiklyssnande eleven för en stund skall kunna glömma andra distraktioner. Det innebär dock också att vi har gett upp hoppet om att ge dessa elever det enda redskap som bevisligen fungerar – tystnaden.

 

[…]

 

Några av de källor jag hittat som verkar ha någon form av vetenskaplig grund:

http://www.lu.se/o.o.i.s?id=1187&news_item=2565

http://www.healthguidance.org/entry/11767/1/Will-Background-Music-Improve-Your-Concentration.html

http://www.k-state.edu/counseling/topics/career/concentr.html

http://www.britishcouncil.org/professionals-study-improving_concentration-1.htm

http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/lyssning-hjalper-koncentrationen

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1012&artikel=1514993

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1981939&fileOId=1981940

http://epubl.ltu.se/1402-1595/2003/132/LTU-PED-EX-03132-SE.pdf

Kommentera

Your email address will not be published.